Get Adobe Flash player

Regulamin Uśmiech Ekranu

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU RYSUNKU SATYRYCZNEGO

UŚMIECH EKRANU 2013

 

                                                                                        

Konkurs rysunku satyrycznego o tematyce filmowej UŚMIECH  EKRANU 2013

jest częścią programu „Ołtarz Kina”, realizowanego przez Galerię Za Miedzą w ramach XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu.

Organizatorami Konkursu są Galeria Za Miedzą oraz Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi”.

Konkurs  pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury.

 

1. Konkurs rysunku satyrycznego o tematyce  filmowej UŚMIECH EKRANU 2013 ma charakter otwarty.

2. Tematem zgłaszanych prac jest film i szeroko rozumiana twórczość filmowa.

3. Do konkursu zgłaszane mogą być rysunki, grafiki oraz inne prace plastyczne w dowolnej technice powstałe w latach 2011 - 2013, będące oryginałami.

4. Prace biorące udział w innych konkursach nie będą dopuszczone do konkursu.

5. Format prac nie może być mniejszy niż  A-4 (21cm x  29,7cm)

6. Prace wraz z czytelnie wypełnionymi kartami zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Galeria Za Miedzą, ul. Kościuszki 4, 59-623 Lubomierz, z dopiskiem „UŚMIECH EKRANU 2013” w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2013 r.   (Decyduje data nadania przesyłki, która dotrzeć musi do adresata w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2013 r. ).

7. Do oryginałów prac należy dołączyć ich wersje w postaci elektronicznej (pliki graficzne np. skany, fotografie) oraz zdjęcie lub karykaturę autora, krótką notę biograficzną - przygotowane w postaci plików cyfrowych w formacie i  jakości pozwalającej na publikację w formie elektronicznej i wykorzystanie do druku. Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

8. Prace należy przesyłać  w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny. Prace niezakwalifikowane do wystawy zostaną zwrócone autorom w terminie do 30 września 2013 r. Prace odebrane mogą być osobiście w siedzibie organizatora lub zostaną odesłane na koszt zgłaszającego na adres wskazany w karcie zgłoszenia. 

10. Kwalifikacji do wystawy i oceny prac dokona jury konkursu powołane przez organizatorów.

11. O wynikach kwalifikacji autorzy prac zostaną poinformowani telefonicznie, korespondencyjnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) do 15 lipca 2013 r.

12. Organizator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w przedmiocie kwalifikacji prac.

13. Jury zdecyduje o przyznaniu następujących nagród regulaminowych:

I nagroda - Złote Jajo - 2500 zł

II nagroda – Srebrne Jajo - 1500 zł

III nagroda – Brązowe Jajo - 1000 zł

Nagroda specjalna - Swojskie Jajo  - 1500 zł

Nagroda specjalna Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury - 700 zł

Nagroda specjalna – Swojskie Jajo przyznana zostanie za najlepszy rysunek nawiązujący tematycznie do filmowej trylogii Samych Swoich bądź innych filmów realizowanych w Lubomierzu na Dolnym Śląsku.

14. Jury i organizatorzy mają prawo dokonania innego podziału nagród lub ich nieprzyznania. Organizatorzy przewidują możliwość przyznania dodatkowych nagród pozaregulaminowych. Przy przyznawaniu nagród obowiązuje zasada 1 autor - 1 nagroda główna.

15. Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi 15 sierpnia 2013 r. podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej.

16. Laureaci zostaną poinformowani o dokładnym  terminie i miejscu ogłoszenia wyników oraz ceremonii rozdania nagród.

17. Warunkiem otrzymania nagród finansowych i rzeczowych jest odebranie ich osobiście w czasie ceremonii rozdania nagród. Autorom prac nagrodzonych nieobecnym na ceremonii zostaną przesłane tylko informacje o przyznaniu nagrody. W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę reprezentującą go. Informacja na ten temat (w formie pisemnej) musi trafić do organizatora najpóźniej na tydzień przed konkursem. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora organizator uzna go za nieobecnego.

18. Nagrody finansowe wypłacone zostaną w kwotach pomniejszonych o odprowadzane podatki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

19. Prawa autorskie prac zgłaszanych do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną pracy.

19. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na festiwal na zasadach ustalonych przez organizatora.  Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i częściowo wyżywienia w trakcie trwania festiwalu.

20. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają katalogi wystawy.

21. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do pokonkursowej wystawy przechodzą na własność organizatorów.

22.  Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania zgłoszonych prac, wykorzystywania ich do celów reklamowych, publikowania w środkach  masowego przekazu, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie elektronicznej i drukowanej. 

23. W kwestiach spornych dotyczących przeprowadzania konkursu głos decydujący mają organizatorzy.

24. Zgłoszenie pracy do konkursu rysunku satyrycznego UŚMIECH EKRANU 2013  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

25. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania konkursu z przyczyn uniemożliwiających jego organizację. W takiej sytuacji wszystkie nadesłane prace zwrócone zostaną autorom na koszt organizatora.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: Galeria Za Miedzą  ul. Kościuszki 4, 59-623 Lubomierz; tel. + 48 607 43 31 27,  + 48 601 57 22 43; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,   www.sami-swoi.com.pl www.miedza.pl.