Get Adobe Flash player

Regulamin Zawleczki

REGULAMIN

KONKURSU ŚMIESZNEGO KINA NIEZALEŻNEGO „ZAWLECZKA 2013”

Galeria Za Miedzą, Lubomierz, 15-18 sierpnia 2013

 

                                                                                        

Konkurs Śmiesznego Kina Niezależnego „Zawleczka 2013” jest częścią programu  „Ołtarz Kina”, realizowanego przez Galerię Za Miedzą w dniach 15-18 sierpnia 2013 r. w ramach XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Organizatorami Konkursu są Galeria Za Miedzą oraz Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi”.

 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie filmy o charakterze humorystycznym. Szczególnie preferowane są filmy komediowe.

2. Temat filmu oraz technika realizacji jest dowolna. Jedynym ograniczeniem formalnym jest czas emisji filmu, który nie może przekroczyć 30 min.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dopuszczenia do projekcji konkursowych filmów dłuższych, prezentujących jednak szczególne walory artystyczne i komediowe.

4. Do konkursu nie będą przyjmowane filmy pełnometrażowe autorów zawodowo zajmujących się twórczością filmową oraz  zrealizowane w celach komercyjnych.

5. W konkursie udział brać mogą filmy autorów polskich.

6. Wszystkie filmy powinny posiadać czołówkę z tytułem filmu, napisy końcowe zawierające nazwiska autorów oraz napis "koniec".

7. Zgłaszane filmy muszą być nagrane na  płytę w systemie  VCD lub DVD (w postaci gotowej do emisji bez dodatkowych zabiegów technicznych). Filmy nagrane w innym systemie nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie. Filmy z dialogami obcojęzycznymi  muszą mieć napisy w języku polskim. Ewentualne uwagi techniczne dotyczące projekcji filmów autor powinien zaznaczyć  w karcie zgłoszenia filmu oraz w opisie płyty. Do każdego filmu dołączone powinny być 3 kadry z filmu (300 dpi).

8. Każda płyta może zawierać tylko jeden film i musi posiadać czytelny opis - nazwiska twórców, tytuł filmu, czas trwania oraz system zapisu.

9. Do konkursu zostaną dopuszczone filmy powstałe w latach 2012-2013, które nie były zgłaszane do wcześniejszej edycji konkursu.

10. Do każdego zgłoszonego filmu musi być dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszenia filmu (karta uczestnictwa). Filmy wraz z kartami zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Galeria Za Miedzą, ul. Kościuszki 4, 59-623 Lubomierz, z dopiskiem „Ołtarz Kina - Zawleczka 2013” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  1 lipca 2013 r.  (Decyduje data nadania przesyłki, która dotrzeć musi do adresata w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2013).

11. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.

12. O dopuszczeniu nadesłanych filmów do konkursu zadecyduje przegląd kwalifikacyjny, którego dokona komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatorów. W pierwszej kolejności kwalifikowane będą filmy autorów deklarujących osobisty udział w festiwalu.

13. O wynikach kwalifikacji autorzy filmów zostaną poinformowani telefonicznie, korespondencyjnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) do 22 lipca 2013 r.

14. Płyty z kopiami filmów zgłaszanych do konkursu przechodzą na własność organizatorów.

15. Organizatorzy nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie kwalifikacji filmów.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych. Zgłaszający podpisują oświadczenie zezwalające organizatorom na nieodpłatne emisje całości lub fragmentów filmu w TV i na specjalnych pokazach publicznych promujących Festiwal oraz w sieci Internet według uznania i koncepcji artystycznej organizatorów Festiwalu.

17. Przegląd finałowy nadesłanych filmów odbędzie się w dniach 16 - 17 sierpnia 2013 r. Uroczyste zakończenie, ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród odbędzie się 18 sierpnia 2013 r. (dokładny program imprezy autorzy otrzymają wraz z informacją o wynikach prac komisji kwalifikacyjnej).

18. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i częściowo wyżywienia w trakcie trwania festiwalu maksymalnie dwóch reprezentantów każdego zakwalifikowanego na konkurs filmu. Chęć osobistego udziału w konkursie należy zgłosić wypełniając kartę zgłoszenia i ostatecznie potwierdzić telefonicznie lub e-mailowo do dnia 29 lipca 2012 r. Brak potwierdzenia uznawany będzie za rezygnację z osobistego udziału w imprezie.

19. Nagrody będą miały formę finansową i rzeczową. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

            Grand Prix - Zardzewiała Zawleczka – 3000 zł

            I nagroda - Złota Zawleczka – 2000 zł

            II nagroda - Srebrna Zawleczka – 1500 zł

            III nagroda - Brązowa Zawleczka – 1000 zł

            Zawleczka Publiczności – 500 zł20. 

20. Jury i organizatorzy mają prawo dokonania innego podziału nagród lub ich nie przyznania. Organizatorzy przewidują możliwość przyznania dodatkowych nagród specjalnych. Przy  przyznawaniu nagród obowiązuje zasada 1 film - 1 nagroda główna.

21. Filmy zakwalifikowane do konkursu ocenione zostaną przez jury powołane przez organizatorów. Jury zdecyduje o przyznaniu regulaminowych nagród głównych oraz ewentualnych nagród pozaregulaminowych.

O przyznaniu  Zawleczki Publiczności  zadecydują widzowie w głosowaniu przeprowadzonym w trakcie trwania konkursu. Każdemu uczestnikowi  festiwalu (autorom filmów, akredytowanym gościom i każdej innej osobie zasiadającej na widowni) przysługuje  prawo oddania jednego głosu na  wybrany przez siebie film. Głosowanie odbywa się na specjalnych kartach wydawanych przez organizatorów, które  wrzucać należy do urny ustawionej w Galerii Za Miedzą w  trakcie trwania festiwalu. Ważna karta do głosowania zawierać musi: tytuł i autora typowanego filmu oraz imię i nazwisko głosującego. Zbieranie głosów publiczności zakończone zostanie w niedzielę 18 sierpnia 2013 r. o godz. 11.00. Głosy widzów przeliczone zostaną komisyjnie w trakcie posiedzenia jury.

22. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej lub rzeczowej jest odebranie jej osobiście w czasie ceremonii rozdania nagród. Autorom filmów nagrodzonych nieobecnym na ceremonii rozdania nagród przesłane zostaną tylko potwierdzenia przyznania nagród.

23. W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę reprezentującą go. Informacja na ten temat (w formie pisemnej) musi trafić do organizatora najpóźniej na tydzień przed konkursem. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu, organizator uzna go za nieobecnego.

24. Nagrody finansowe wypłacone zostaną w kwotach pomniejszonych o odprowadzane podatki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

25. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie filmów powstałe z przyczyn od nich niezależnych.

26. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie Śmiesznego Kina Niezależnego „Zawleczka 2013” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

27. W kwestiach spornych dotyczących przeprowadzania konkursu głos decydujący mają organizatorzy.

28. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania konkursu z przyczyn uniemożliwiających jego organizację. W takiej sytuacji wszystkie nadesłane prace zwrócone zostaną autorom na koszt organizatorów.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu: Galeria Za Miedzą  ul. Kościuszki 4, 59-623 Lubomierz; tel. 0-607 43 31 27,  0-601 57 22 43; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., www.sami-swoi.com.pl, www.miedza.pl.